تلفن تماس : 03500004444

دوستدار محیط زست

تاریخ انتشار : 1397/06/26

از همان ابتدای فعالیت ، احترام و تعهد به محیط زیست جزو اصلی وظایف و مسولیتهای ما قرار گرفت تا جایی که با دریافت گواهینامه زیست محیطی ، در ساماندهی محیط کار و جلوگیری از آلودگی آن ، ایجاد ارتباط بهتر با نهادهای قانونی و رعایت مقررات زیست محیطی ، کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع ، پیشگیری از آلودگی محیط زیست در سراسر چرخه حیات محصول ، حفظ منابع طبیعی ، ایمنی و بهداشت ، مدیریت پسماندها،کاهش مصرف منابع بازیافت، توسعه پایدار و اثبات تعهد سازمان به مسولیت اجتماعی، قدمهای اصولی در چهارچوب استاندارد های ملی و بین المللی برداشته است.

 

همکاران ما

یماک
لوتوس
آریا نوین جوش
سرو
ماسو
کلت
کلت
سلام  پاوه